Crowdfunding

นำเสนอข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาย Crypto , SME , Startup ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี